اشتباه بزرگ این زمانه....

این نظر و عقیده من است .ممکنه درست باشه یا نادرست.

همه ما شاید دچار این اشتباه بزرگ شویم که درآمد را با روزی و رفاه را با آسایش اشتباه بگیریم و به جای این که در جهت روزی بیشتر و آسایش افزونتر تلاش کنیم تمام توان خود را برای درآمد و رفاهیات بیشتر بکار بریم.

/ 0 نظر / 9 بازدید